cookies

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES (COOKIES PRIVACY POLICY)

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto webstránky a teda prevádzkovateľom osobných údajov je Jozef Pánik - PROFI TEP SERVIS, IČO: 33897298.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

 

O súboroch cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

 

Záložka Detaily

V záložke Detaily nájdete informácie o jednotlivých typoch cookies, ktoré spracúvame, ich účeloch spracúvania, právnom základe spracúvania, príjemcoch alebo dobe uchovávania. V záložke detaily sú dostupné aj informácie o tretích stranách, ktoré cookies spracúvajú.

 

Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,  právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Máte právo na to, aby sa na Vás ako dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie.

 

Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania cookies, ako aj kvôli uplatneniu Vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.


© 2015-2024 PTS čistiaca technika, Zvolenská cesta 25 974 05 Banská Bystrica - 2015 Tvorba web stránok - Web služby s.r.o.